Ochrana osobních údajů

Následující text vám přiblíží, jaké informace o vás shromažďujeme v rámci tohoto webu a projektu Neférové seznamky (dále jen „projekt“) a jakým způsobem tak činíme. Pokud máte v tomto směru nějaké dotazy, prosím, kontaktujte nás přes formulář na www.dtest.cz/kontakt nebo na e-mail dtest@dtest.cz a my vám rádi pomůžeme.

 1. Právní rámec

  Při zpracování osobních údajů postupujeme podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 2. Identifikační a kontaktní údaje Správce

  Společnost: dTest, o.p.s.

  Sídlo a kontaktní adresa: Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10

  IČ: 45770760

  Telefon: +420 241 404 922

  E-mail: dtest@dtest.cz

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

  V následující tabulce naleznete přehled sestávající ze zákonného důvodu a účelu zpracování osobních údajů, které provádíme v rámci této webové stránky a projektu. Dále naleznete také shrnutí osobních údajů a informace o tom, odkud údaje získáváme.

  Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajů
  Plnění smlouvyÚčast spotřebitele na projektu, tedy předání údajů Správci za účelem jejich využití v právních krocích proti společnostem be2 S.à.r.l. a Interdate S.A.Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní e-mail a telefon. Dále informace zadané prostřednictvím textu stížnosti a příloh.Formulář s přihláškou na tomto webu.
  Plnění právních povinností SprávcePoskytnutí součinnosti příslušným orgánům při řešení žalob (soudy) a při kontrolách využívání veřejných prostředků poskytnutých na projekt (zejm. Evropská komise a její kontrolní orgány).Viz výše uvedené.Viz výše uvedené.
 4. Příjemci osobních údajů

  Vaše údaje nepředáváme žádné třetí straně za účelem marketingu či čehokoliv takového a v žádném případě nepředáváme údaje mimo prostor EU. V rámci projektu však budou údaje předány za účelem jejich zpracování pro přípravu a realizaci žaloby a dalších právních kroků advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČ 05669871, se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno (sedlakovalegal.com). Dále budou údaje předány také příslušným soudům jako důkazní materiál proti společnostem provozujícím seznamky.

  Dále mohou být údaje předány v případě vymáhání dalších právních nároků a plnění povinností dle obecně závazných právních předpisů. Jedná se např. o povinnosti vůči orgánům státní moci (soudy, Policie ČR). V rámci kontroly plnění projektu dojde může dojít také ke zpřístupnění údajů Evropské komisi, případně dalším kontrolním orgánům, a to i prostřednictvím Evropské spotřebitelské organizace BEUC.

 5. Doba uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje získané touto cestou ukládáme po dobu realizace projektu, tedy po dobu vedení soudního řízení a navazujícího vyjednávání o odškodnění. Jakmile tyto důvody pominou, budeme údaje uchovávat po další tři roky, než uplyne promlčecí lhůta.

 6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Na našich výše uvedených kontaktních údajích můžete uplatnit následující práva:

  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování údajů;

  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které jste nám je sdělili;

  4. na omezení zpracování osobních údajů;

  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;

  6. na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených ve čl. 20 GDPR.

  Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže budete mít dojem, že s vašimi údaji nenakládáme správně. Stížnost můžete podat také prostřednictvím elektronické podatelny dostupné na webu Úřadu (www.uoou.cz).

Za podpory

Tato webová prezence je součástí činnosti, která získala financování z Programu pro spotřebitele Evropské unie (2014–2020).
Na projektu spolupracujeme s kolegy z Evropské spotřebitelské organizace (BEUC).